Find en forsker

Alle medarbejdere

Mia Beck Lichtenstein
@inresearchgatetwitter
Mia Beck Lichtenstein
Forskningsleder, cand. psych., ph.d., Lektor
Vis beskrivelse

 

Forskningsinteresser og visioner:
Mia har en passion for forskning fokuseret på klinisk relevante forskningsspørgsmål med det formål at forbedre folks sundhedstilstand. Hun har et særligt fokus på e-mental sundhed, app-baseret behandling af psykiatriske lidelser og Virtual Reality som værktøj til eksponeringsterapi og mindfulness.
Hendes hovedfelt inden for klinisk ekspertise og forskningskompetencer er i spiseforstyrrelser og motionsafhængighed, men hun udvider sit kliniske fokus til også at omfatte personlighedsforstyrrelser, angst, depression og afhængighedsforstyrrelser.

Mia vil med stor dedikation, respekt og energi engagere sig i forskningsledelse for at forbedre forskningsmetoder, forbedre publikationers kvalitet og kvantitet samt skabe et kreativt og dynamisk forskningsmiljø af international standard med tillid, ambitioner og visioner. Hun fokuserer ydermere på formidling af forskningsresultater til lægfolk, patienter, klinikere og medier.

Nuværende stillinger:
Adjunkt og underviser ved Psykologisk Institut, Syddansk Universitet.

Forskningskoordinator og klinisk psykolog ved Center for Telepsykiatri, Psykisk Sundhedstjeneste i Region Syddanmark.

Lars Holger Ehlers
@inresearchgateuniprofil
Lars Holger Ehlers
Professor i sundhedsøkonomi, Aalborg Universitet, ph.d.
Vis beskrivelse


Lars er daglig leder af Danish Center for Health Care Improvements (DCHI), som er et tværvidenskabelig forskningscenter etableret i 2011 i samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige Fakultet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Nordjylland.

Han har stor erfaring med sundhedsøkonomisk evaluering (dvs. analyser af 'værdi for pengene'), medicinsk teknologivurdering (MTV), budget konsekvens analyser og outcome-studier.

Han var medlem af det svenske forskningsråd (Forte) 2012-16 og har fungeret som medlem af advisory boards/rådgivningsgrupper for Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt Konkurrencestyrelsen.

Lars er i bestyrelsen for og medlem af Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi samt Virtual Center for Health Informatics (VCHI). 

Kim Mathiasen
@inresearchgatetwitter
Kim Mathiasen
Cand.psych., ph.d. studerende
Vis beskrivelse

 

Kim Mathiasen er ph.d. studerende ved Telepsykiatrisk Center og Syddansk Universitet med en baggrund som autoriseret psykolog. Hans PhD-studie er en del af ENTERs program under navnet The BlendedCare Project.

Han har arbejdet i psykiatrien i både Danmark og Norge såvel som med unge i Studenterrådgivningen. Siden 2006 har han været pionér indenfor internet baseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT) i Danmark. Fra 2008 - 2009 lancerede han i samarbejde med it firmaet DaFirm de første danske iKAT programmer.

Fra 2010 - 2012 ledte han det første danske iKAT forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital, hvor det engelske iKAT program “FearFighter” blev oversat til dansk og testet på venteliste patienter i et pilot randomiseret kontrolleret studie. Fra 2012 - 2015 ledte han etableringen af den første danske iKAT klinik i større skala: Internetpsykiatrien i Telepsykiatrisk Center.

Han var leder af den danske del af EU-projektet MasterMind i hvilket opskalering af iKAT blev evalueret. Han leder desuden det danske studie i EU-projektet E-Compared i regi af ENTER programmet, der sammenligner traditionel KAT med en blanding af online moduler og sessioner ved fremmøde, og er koordinator på den danske del af EU-projektet ImpleMentAll, der undersøger teori-drevet individuelt tilpassede implementeringsstrategier for iKAT.

Endvidere var Kim medlem Online Panelet og af Arbejdsgruppen til Udarbejdelse af Retningslinjer for Teknologiunderstøttede Psykologydelser i regi af Dansk Psykolog Forening.

Stig Helweg-Jørgensen
@inresearchgateuniprofil
Stig Helweg-Jørgensen
Cand.psych., ph.d. studerende
Vis beskrivelse

 

Stig er autoriseret psykolog og aktuelt ph.d. studerende ved telepsykiatrisk forskningsenhed og Syddansk Universitet. Han dimitterede fra Københavns Universitet i 1999 som Cand. Psych. Han startede ud med en et-årig ansættelse ved institut for Rusmiddelforskning og Institut for Samfundsfaraci, som forskningsassistent, hvor han lavede kvalitativ forskning i langtidsafhængighed af Benzodiazepiner.

Han har efterfølgende arbejdet med psykoterapi af psykiatriske patienter. Han har arbejdet som psykolog på både åben, lukket, distriktspsykiatri, ambulant. I hans karriere har han målrettet søgt træning i adfærdsterapeutisk psykoterapi og er derudover trænet af psykologer fra University of Seattle. Han er certificeret træner i Funktionsanalytisk psykoterapi og har gennem mange år superviseret og undervist psykiatriske afdelinger og behandlingsenheder i adfærdsterapeutisk tilgang til behandling.

Han tog initiativ til at starte den første enhed der lavede dialektisk adfærdsterapi på Svendborg psykiatrisk afdeling. DAT er en behandlingsform, der målrettet behandler selvskade og selvmordsadfærd hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse.


Klinisk: Primær interesse er evidensbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD):

A: Hvordan får vi BPD-patienterne til at regulere deres følelser bedre?

B: Hvordan kan vi træne tilknytnings-repertoirer gennem nu og her social reinforcering ?

Forskningsmæssigt er hans primære interesser:

A: Monitorering af psykiatrisk psykoterapeutisk behandling gennem tidsserie analyser.

B: Udvikling af nye behandlings muligheder og selvmonitorering gennem brug af ny teknologi.

Marie Paldam Folker
@intwitter
Marie Paldam Folker
Afdelingschef, Telepsykiatrsk Center, cand.scient.anth.
Vis beskrivelse


Marie er uddannet antropolog fra Københavns Universitet (2008) og har været ansat i Telepsykiatrisk Center siden 2015. Fra 1. marts 2018 fungerer Marie som konstitueret afdelingschef i Telepsykiatrisk Center. Marie er ansvarlig for at igangsætte og drive udvikling og implementering af digitale behandlingstilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark.

En vigtig del af dette arbejde handler om at etablere strategiske partnerskaber med fokus på udvikling af telepsykiatri til gavn for mennesker med psykisk sygdom. Marie har tidligere været ansat på Teknologisk Institut, hvor hun gennemførte analyse- og innovationsprojekter med fokus på brug digitale teknologier inden for sundheds- og socialområdet.

Hun har lang erfaring med brugerdrevne innovationsmetoder og facilitering af samarbejder mellem brugere, behandlere, virksomheder, forskningsinstitutioner og patientforeninger. Marie var ansvarlig for udvikling af ENTER-projektet og koordinerede ansøgningen til Innovationsfonden, der førte til etablering af ENTER-programmet. Hun er en del af ledelsen af ENTER (arbejdspakke 1) og overordnet administrativ ansvarlig for ENTER.

Trine Theresa Holmberg
@inresearchgatetwitter
Trine Theresa Holmberg
Cand.psych., forskningsassistent
Vis beskrivelse

 

Trine har en kandidat i psykologi fra Aarhus Universitet, 2016. Hun har arbejdet hovedsageligt med hukommelses formation/forstyrrelser gennem sit praktikforløb hos Center for Selvbiografisk Hukommelse, Aarhus Universitet, hvor hun endvidere kodede kvalitative data til kvantitative data, transskriberede og udviklede koder i kulturelt diverse datasæt.

Trine har arbejdet som frivillig rådgiver med kvinder udsat for seksuelle traumer, hovedsageligt personer med Borderline personlighedsforstyrrelse.

Trines rolle i ENTER er hovedsageligt litteratur review, kvalitative interview af deltagere, samt planlægning og udførelse af styregruppemøder, advisory board møder samt arbejdspakkemøder.

Cecilie Juul Hinze
@in
Cecilie Juul Hinze
Cand.psych., forskningsassistent
Vis beskrivelse

 

Cecilie er særligt optaget af angst, spiseforstyrrelser og adfærdsafhængigheder, som hun ser i et spektrum, hvor der er mange overlappende elementer. I sit arbejde som kliniker har hun primært arbejdet med angst, OCD og depression med samtaleterapi, samt kombinationsbehandling i tværfagligt arbejde med læger og sygeplejesker.

Som forsker har hun beskæftiget sig med adfærdsafhængigheder, især træningsafhængighed, spiseforstyrrelser og angst. Hun er medlem af ENTER, hvor hun arbejder på studiet Anxiety Monitoring.

Sabrina Storegaard Sørensen
@inuniprofil
Sabrina Storegaard Sørensen
Videnskabelig assistent, ph.d. studerende
Vis beskrivelse

 

Sabrina Storgaard Sørensen er uddannet cand. scient. med. med speciale i Medical Market Access i 2011 fra Aalborg Universitet. S

iden færdiggørelsen af sit speciale har hun været ansat ved Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) ved Aalborg Universitet, hvor hun har forsket og undervist indenfor sundhedsøkonomi. Sabrinas store forskningsinteresse er sundhedsøkonomisk evaluering, og hun har særlig erfaring med design, udførelse og evaluering af forskningsstudier indenfor det sundhedsøkonomiske felt.

I sin ph.d.: Økonomisk evaluering af forløbskoordination til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom – hvordan tager man højde for patient heterogenitet i evaluering af omkostningseffektivitet af en kompleks intervention bestående af service variation?, har Sabrina bl.a. evalueret de sundhedsøkonomiske konsekvenser af at tilbyde kommunalt forankret forløbskoordination til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom i Aalborg Kommune.

Sabrina har tidligere publiceret sin forskning i peer-reviewede internationale tidsskrifter og er via sin uddannelse og sit arbejde vant til at arbejde på tværs af sektorer og fagligheder. 

Cathrine Elgaard Jensen
@researchgateuniprofil
Cathrine Elgaard Jensen
Adjunkt, ph.d.
Vis beskrivelse

 

Cathrine Elgaard Jensen er uddannet cand.scient.med. i Medical Market Access fra Aalborg Universitet. Siden færdiggørelse af uddannelsen i 2012 har hun været ansat ved Danish Center for Healthcare Improvements ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Her er hun for nylig blevet tildelt en ph.d. grad i sundhedsøkonomi. Under ph.d. forløbet har hun arbejdet med at undersøge de sundhedsøkonomiske konsekvenser af at styrke implementeringen af nye kliniske retningslinjer for behandling af patienter med lændesmerter i almen praksis. Erfaring med at lave sundhedsøkonomiske analyser sideløbende med kliniske forsøg bruger hun nu bl.a. i ENTER projektet.

I samarbejde med professor Lars Ehlers og Sabrina Storgaard Sørensen, begge fra Danish Center for Healthcare Improvements, vil hun være med til at undersøge omkostningseffekttiviteten af at tilbyde E Mental Health interventioner til patienter med forskellige psykiske lidelser i Danmark.

Christian Sibbersen
inresearchgate
Christian Sibbersen
Statistiker, ph.d.
Vis beskrivelse

 

Christian har en ph.d. i kemi fra Aarhus Universitet og har efterfølgende arbejdet med bioinformatik, statistisk programmering og dataanalyse som postdoc ved Aarhus Universitetshospital.  Som statistiker i Region Syd bidrager Christian med dataanalyse, statistik og eksperimentelt design på forskningsprojekter i psykiatrien. Christians forskningsinteresser inkluderer multivariat dataanalyse, analyse af store datasæt og visualisering af data til publikationer.

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere